Fotovoltaické elektrárny do 1 MWp

Dotace je poskytována na realizaci projektů, které vedou ke snížení emisí skleníkových plynů, modernizaci energetických systémů a zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie na konečné spotřebě energie.

Obrázek k Fotovoltaické elektrárny do 1 MWp
Výše podpory:50 % Maximální dotace:nestanoveno Kč Výše spoluúčasti:50 %
 

Příjem žádostí:do 15.03.2023

Dotační orgán:SFŽP

Typ financování:ex-post

Druh výzvy:průběžná

Podporované aktivity

Předmětem podpory je instalace nových fotovoltaických elektráren s instalovaným výkonem do 1 MWp (včetně). Podporovány jsou:

  • Instalace nových FVE
  • Systémy bateriové akumulace vyrobené elektřiny
  • Systémy výroby vodíku elektrolýzou vody

Výše podpory

  • Výše podpory na jeden projekt nesmí překročit 50 % z celkových výdajů projektu.

Způsobilé výdaje

Přímé realizační výdaje - výdaje na stavební práce, dodávky a služby bezprostředně související s předmětem podpory, které přispívají ke splnění cílů příslušného projektu.

  • Činnosti odborného technického, autorského dozoru, BOZP - Jedná se o výdaje na činnost odborného technického nebo autorského dozoru a zajištění bezpečnosti práce na stavbě (koordinátor BOZP).
  • Vícepráce – Za vícepráce jsou považovány stavební práce, dodávky a/nebo služby, které nejsou zahrnuté v předmětu díla dle smlouvy, ale zhotovitel se s objednatelem dohodl na jejich provedení. Vícepráce lze za způsobilé považovat pouze v případě doložitelných objektivních důvodů, kdy je realizace víceprací nezbytná pro dokončení realizace projektu a naplnění jeho cílů a parametrů. Současně musí být dodrženy pravidla pro zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. Do způsobilých výdajů lze zahrnout pouze vícepráce odpovídající maximálně výši způsobilých méně prací na příslušných smlouvách o dílo v rámci téhož projektu.
  • Propagační opatření – Za způsobilé výdaje v rámci projektu jsou považovány výdaje na propagační opatření, která byla vynaložena v přímé vazbě na projekt v souvislosti s požadavky na zajištění propagace a jsou stanovena jako povinná dle Grafického manuálu pro projekty financované z prostředků Modernizačního fondu.

Máte zájem o dotaci?

Využijte bezplatné konzultace a nechte nám na Vás kontakt. Vše s Vámi prodiskutujeme k Vaší plné spokojenosti.