Fotovoltaické elektrárny do 5 MWp

Pro firmy a podnikatele je v roce 2024 připravena až 30% dotace na výstavbu fotovoltaických elektráren. Žádost o dotaci je možné podat od 1. března 2024. Kontaktujte nás pro více informací a konzultaci Vašeho záměru.

Obrázek k Fotovoltaické elektrárny do 5 MWp
Výše podpory: 30 % Maximální dotace: 54 mil. Kč Výše spoluúčasti: 70 %
 

Příjem žádostí:do 31.10.2024

Dotační orgán:Modernizační fond

Typ financování:ex-post

Druh výzvy:průběžná

Podporované aktivity

Předmětem podpory je instalace nových fotovoltaických elektráren s instalovaným výkonem nad 50 kWp (na území Prahy je možné realizovat FVE nad 10 kWp) a do 5 MWp (včetně) s vlastní spotřebou vyrobené elektřiny.

 • Instalace nových FVE (samostatné projekty FVE s jedním předávacím místem do distribuční nebo přenosové soustavy)
 • Systémy bateriové akumulace vyrobené elektřiny
 • Systémy výroby vodíku elektrolýzou vody

Podporované budou tyto realizace: 

 • střešní instalace
 • pozemní instalace
 • kombinace střešní a pozemní instalace

Realizace podpořených projektů: nejpozději do 3 let od vydání rozhodnutí

Zahájení příjmu žádostí: 1. 3. 2024

Výše podpory

 • Maximální výše podpory: 30 % z celkových uznatelných nákladů

Způsobilé výdaje

Přímé realizační výdaje:

 • Přímé realizační výdaje (stavební práce, dodávky a služby bezprostředně související s předmětem podpory)
 • Činnosti odborného technického, autorského dozoru, BOZP
 • Vícepráce
 • Propagační opatření
 • Daň z přidané hodnoty (pouze pro žadatele, kteří si nemohou nárokovat odpočet daně z přidané hodnoty na vstupu)

Uznatelné náklady vznikají až po podání žádosti o dotaci. Náklady na projektovou dokumentaci nejsou uznatelné. 

Kritéria přijatelnosti: 

 • Rezervovaný výkon daného odběrného místa uvedený ve smlouvě o připojení výrobny do DS/PS dosahuje maximálně 30 % instalovaného výkonu FVE.
 • Smlouva o připojení FVE do DS/PS musí obsahovat možnost omezení využití rezervovaného výkonu bez náhrady za takové omezení, a to v minimálním rozsahu 5% celkové roční výroby této výrobny.
 • FVE nesmí být vystavěny na plochách zemědělského půdního fondu (ZPF) tříd ochrany dle bonitované půdní ekologické jednotky (BPEJ) I. a II.
 • Případná podpora na ukládání elektrické energie do baterií nebo její transformace na vodík je možná pouze, pokud je podpora poskytována na kombinované projekty FVE a ukládání (za měřidlem). Prvek pro ukládání musí ročně přijmout alespoň 75 % své energie z přímo připojené FVE.
 • Všechny dokumenty, předkládané k podání žádosti musí být datovány a signovány nejpozději k termínu podání žádosti.

Podklady k žádosti o dotaci: 

 • Odborný posudek
 • Smlouva o připojení výrobny / Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o připojení
 • Stavební povolení
 • Dokumenty prokazující právní vztah k nemovitostem, dotčeným realizací projektu
 • Podklady k veřejné podpoře
 • a další.

Máte zájem o dotaci?

Využijte bezplatné konzultace a nechte nám na Vás kontakt. Vše s Vámi prodiskutujeme k Vaší plné spokojenosti.