Fotovoltaické elektrárny nad 1 MWp

Dotace je poskytována na realizaci projektů, které vedou ke snížení emisí skleníkových plynů, modernizaci energetických systémů a zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie na konečné spotřebě energie.

Obrázek k Fotovoltaické elektrárny nad 1 MWp
Výše podpory: 50 % Maximální dotace: nestanoveno Kč Výše spoluúčasti: 50 %
 

Příjem žádostí:do 10.09.2024

Dotační orgán:Modernizační fond

Typ financování:ex-post

Druh výzvy: kolová

Podporované aktivity

Předmětem podpory je instalace nových fotovoltaických elektráren s instalovaným výkonem nad 1 MWp. Podporovány jsou:

 • Instalace nových FVE (samostatné projekty FVE s jedním předávacím místem do distribuční nebo přenosové soustavy / sdružené projekty FVE, které zahrnují více dílčích projektů s více než jedním předávacím místem do DS/PS. Instalovaný výkon sdruženého projektu je dán součtem instalovaných výkonů jednotlivých dílčích FVE)
 • Systémy bateriové akumulace vyrobené elektřiny
 • Systémy výroby vodíku elektrolýzou vody

Podporované budou tyto realizace: 

 • střešní instalace
 • pozemní instalace
 • kombinace střešní a pozemní instalace

Vlastní spotřeba není podmínkou. 

Realizace podpořených projektů: nejpozději do 5 let od vydání rozhodnutí

Zahájení příjmu žádostí: 15. 5. 2024

Výše podpory

 • Výše podpory na jeden projekt nesmí překročit 50 % z celkových výdajů projektu.
 • Dle předchozích výzev se výsledná výše podpory bude pohybovat mezi 20 a 30 %. 
 • Jedná se o soutěžní výzvu - žadatel sám volí požadovanou výši podpory. 

Způsobilé výdaje

Přímé realizační výdaje - výdaje na stavební práce, dodávky a služby bezprostředně související s předmětem podpory, které přispívají ke splnění cílů příslušného projektu.

 • Přímé realizační výdaje (stavební práce, dodávky a služby bezprostředně související s předmětem podpory)
 • Činnosti odborného technického, autorského dozoru, BOZP
 • Vícepráce
 • Propagační opatření
 • Daň z přidané hodnoty (pouze pro žadatele, kteří si nemohou nárokovat odpočet daně z přidané hodnoty na vstupu)

Kritéria přijatelnosti: 

 • Rezervovaný výkon daného odběrného místa uvedený ve smlouvě o připojení výrobny do DS/PS dosahuje maximálně 80 % instalovaného výkonu FVE v daném odběrném místě.
 • Smlouva o připojení FVE do DS/PS musí obsahovat možnost omezení využití rezervovaného výkonu bez náhrady za takové omezení, a to v minimálním rozsahu 5% celkové roční výroby této výrobny.
 • FVE nesmí být vystavěny na plochách zemědělského půdního fondu (ZPF) tříd ochrany dle bonitované půdní ekologické jednotky (BPEJ) I. a II.
 • Případná podpora na ukládání elektrické energie do baterií nebo její transformace na vodík je možná pouze, pokud je podpora poskytována na kombinované projekty FVE a ukládání (za měřidlem). Prvek pro ukládání musí ročně přijmout alespoň 75 % své energie z přímo připojené FVE.
 • Všechny dokumenty, předkládané k podání žádosti musí být datovány a signovány nejpozději k termínu podání žádosti.

Podklady k žádosti o dotaci: 

 • Odborný posudek
 • Smlouva o připojení výrobny / Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o připojení
 • Dokumenty prokazující právní vztah k nemovitostem, dotčeným realizací projektu
 • Podklady k veřejné podpoře
 • a další.

Máte zájem o dotaci?

Využijte bezplatné konzultace a nechte nám na Vás kontakt. Vše s Vámi prodiskutujeme k Vaší plné spokojenosti.