Obnovitelné zdroje energie - větrné elektrárny

Agentura API vyhlásila druhou výzvu na podporu výstavby větrných elektráren, která je součástí širšího programu na podporu obnovitelných zdrojů energie. Cílem je zvýšení podílu obnovitelné energie a snížení spotřeby primárních energetických zdrojů.

Obrázek k Obnovitelné zdroje energie - větrné elektrárny
Výše podpory: 65 % Maximální dotace: 746 mil. Kč Výše spoluúčasti: 35 %
 

Příjem žádostí:do 31.10.2025

Dotační orgán:Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Typ financování:ex-post

Druh výzvy:průběžná

Výzva usiluje o efektivní a šetrné využívání obnovitelných zdrojů energie (OZE) s cílem zvýšit jejich podíl a tím snížit spotřebu primárních energetických zdrojů. Zároveň podporuje podnikatelské subjekty v oblasti využívání OZE.

Podporované aktivity

 • výstavba větrných elektráren

Ukončení příjmu žádostí – 31. 10. 2025

Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu – 30. 11. 2027

Výše podpory

 • Lze získat dotaci až ve výši 30 milionů EUR na jeden projekt.
 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů na projekt musí být 3,070 mil. Kč a maximálně 66,7 mil. EUR.
Typ subjektu Míra podpory
Malý podnik  45 %
Střední podnik 55 %
Velký podnik 65 %

Způsobilé výdaje

 • Dlouhodobý hmotný majetek
 • Dlouhodobý nehmotný majetek (pokud je nezbytný k řádnému provozování dlouhodobého hmotného majetku)
 • Inženýrská činnost
 • Projektová dokumentace


Kritéria přijatelnosti 

 • Cílová skupina: malé a střední podniky (definice GBER), velké podniky (mimo Prahu)

Podklady k žádosti o dotaci

 • Energetický posudek
 • Smlouvu o připojení nebo Smlouvu o smlouvě budoucí o připojení
 • Stanovisko dle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, dokládající absenci významných vlivů na lokality soustavy Natura 2000
 • Stavební povolení
 • Doložení souladu s platným územním plánem
 • Dokumenty prokazující právní vztah k nemovitostem, dotčeným realizací projektu
 • Podklady k veřejné podpoře
 • Další dokumenty, s jejichž vyřízením Vám rádi pomůžeme!

Máte zájem o dotaci?

Využijte bezplatné konzultace a nechte nám na Vás kontakt. Vše s Vámi prodiskutujeme k Vaší plné spokojenosti.