Úspory energie – výzva II.

Již druhá dotační výzva Úspory energie je zaměřena na snížení energetické náročnosti podniků a snížení emisí CO2. Podporuje aktivity jako je instalace zařízení pro obnovitelné zdroje energie, modernizace energetických systémů a zavádění efektivních energetických postupů. Výzva má alokaci 5 miliard Kč, přijímá žádosti od 24. května 2024 do 31. října 2025, a podporuje malé, střední i velké podniky. Míra podpory se pohybuje mezi 30-80 % v závislosti na velikosti podniku a regionu.

Obrázek k Úspory energie – výzva II.
Výše podpory: 80 % Maximální dotace: 746 mil. Kč Výše spoluúčasti: 20 %
 

Příjem žádostí:do 31.12.2025

Dotační orgán:Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Typ financování:ex-post

Druh výzvy:průběžná

Podporované aktivity

Výměna energeticky neefektivních systémů a obnova výrobní technologie:

 • Modernizace osvětlení, zateplení budov, výměna oken
 • Modernizace rozvodů elektřiny, plynu a tepla
 • Obnovitelné zdroje energie (fotovoltaika, solární termické systémy, tepelná čerpadla)
 • Zavedení systémů měření, využití odpadní energie

Stavební opatření pro zlepšení energetické účinnosti budov:

 • Zateplení obvodových plášťů, výměna a renovace oken a dveří
 • Stavební opatření s pozitivním vlivem na energetickou náročnost
 • Instalace vnějších stínících prvků

Technické systémy budov:

 • Zvýšení energetické účinnosti vytápění, chlazení, větrání (včetně rekuperace), přípravy teplé vody a osvětlení

Efektivní nakládání s energií:

 • Zavádění prvků řízení efektivního nakládání s energií a optimalizace provozu
 • Podpora implementace energetického managementu

Obnovitelné zdroje energie:

 • Instalace fotovoltaických elektráren, solárních termických systémů a tepelných čerpadel
 • Využití obnovitelných zdrojů energie a vysoce účinné KVET (biomasa, bioplyn, biometan)
 • Instalace integrovaných zařízení pro výrobu elektřiny, vytápění nebo chlazení z obnovitelných zdrojů

Modernizace infrastruktury:

 • Modernizace rozvodů elektřiny, plynu, tepla, chladu a stlačeného vzduchu
 • Akumulace energie, modernizace trakčních napájecích stanic

Adaptace na změny klimatu:

 • Instalace vegetačních střech a fasád
 • Investice do zařízení pro zadržování a využívání dešťové vody

Digitalizace budov:

 • Instalace digitální infrastruktury pro chytrá řešení (domovní rozvody, strukturovaná kabeláž)

Další infrastruktura:

 • Instalace dobíjecích stanic, připojení k soustavě dálkového vytápění a chlazení

Opatření mimo renovace budovy v rámci energetického hospodářství:

 • Využívání obnovitelných zdrojů energie (biomasa, bioplyn, biometan, fotovoltaika, solární systémy, tepelná čerpadla)
 • Instalace zařízení pro ukládání energie
 • Modernizace rozvodů elektřiny, tepla, chladu a stlačeného vzduchu
 • Využití odpadní energie pro vlastní potřebu energetického hospodářství
 • Snižování energetické náročnosti výrobních procesů (nové zařízení s nulovými emisemi CO2)
 • Zavádění prvků efektivního nakládání s energií v rámci energetických hospodářství podnikatelských provozů


Ukončení příjmu žádostí – 31. 10. 2025

Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu – 31. 10. 2026

Výše podpory

 • Lze získat dotaci na úspory energie až do výše 30 milionů EUR na jeden projekt. Výše podpory v procentech závisí na velikosti podniku, oblasti a typu projektu
 • Celkové způsobilé výdaje na projekt musí být minimálně ve výši 0,625 mil. Kč a maximálně do výše 2 000 mil. Kč

Způsobilé výdaje

 • Dlouhodobý hmotný majetek
 • Dlouhodobý nehmotný majetek (pokud je nezbytný k řádnému provozování dlouhodobého hmotného majetku)
 • Inženýrská činnost
 • Energetický posudek
 • Projektová dokumentace
 • Výdaje na organizaci výběrových řízení

Kritéria přijatelnosti 

 • Cílová skupina: malé a střední podniky (definice GBER), velké podniky (mimo Prahu)

Podklady k žádosti o dotaci

 • Energetický posudek
 • Dokumenty prokazující právní vztah k nemovitostem, dotčeným realizací projektu
 • Povolení záměru s vyznačením právní moci či potvrzení stavebního úřadu, že realizace všech navrhovaných opatření nevyžaduje povolení záměru
 • Podklady k veřejné podpoře
 • Další dokumenty, s jejichž vyřízením Vám rádi pomůžeme!

Máte zájem o dotaci?

Využijte bezplatné konzultace a nechte nám na Vás kontakt. Vše s Vámi prodiskutujeme k Vaší plné spokojenosti.