Budování dětských skupin

Dotace 100 % pro obce na výstavbu nebo rekonstrukci objektu pro vybudování dětské skupiny.

Obrázek k Budování dětských skupin
Výše podpory: 100 % Maximální dotace: 25 mil. Kč Kč Výše spoluúčasti: 0 %
 

Příjem žádostí:do 31.12.2024

Dotační orgán:NPO

Typ financování:ex-post

Druh výzvy: průběžná

Základní informace

Výzva je zaměřena na budování nových dětských skupin, ať už zcela novou výstavbou, nákupem či rekonstrukcí budov, a to za účelem zvýšení kapacity dětských skupin na území ČR, což má následně umožnit lepší zapojení rodičů s dětmi předškolního věku na trh práce.

Podporované aktivity: 

 • nákup nemovitostí (objektů k rekonstrukci, pozemků),
 • výstavba,
 • rekonstrukce a úpravy objektu či zázemí pro dětské skupiny

Hlavními způsobilými výdaji jsou:

 • výstavba nové budovy sloužící pro provoz dětské skupiny,
 • nákup nezastavěného pozemku potřebného pro umístění nové budovy pro provoz dětské skupiny, nákup pozemku přiléhajícího k budově nebo pozemku v docházkové vzdálenosti od budovy, která bude v projektu rekonstruována pro provoz dětské skupiny,
 • nákup stávající budovy, která neslouží pro provoz dětské skupiny, za účelem přestavby na provoz dětské skupiny. Způsobilým výdajem může ve výjimečných případech být i nákup stávající budovy za účelem demolice, pokud na pozemku bude v rámci projektu postavena nová budova pro provoz dětské skupiny,
 • rekonstrukce budovy za účelem její přestavby na provoz nově zřízené dětské skupiny dle požadavků zákona č. 247/2014 Sb., legislativních požadavků pro daný druh provozu a standardům kvality poskytovaných služeb, 
 • přístavby a nástavby objektů, ve kterých je provozována dětská skupina, za účelem vybudování nových prostor pro vznik nové (další) dětské skupiny, která zatím nebyla zaevidována v evidenci dětských skupin, ➢ úprava nezastavěných venkovních ploch určená pro pobyt a hry dětí předškolního věku, včetně travnaté plochy a oplocení, pokud má dětská skupina povinnost zřizovat dle požadavků zákona č. 247/2014 Sb.,
 • budování a modernizace související inženýrské sítě (vodovod, kanalizace, plyn, elektrické vedení) v rámci stavby, která je hlavním způsobilým výdajem projektu a projektové dokumentace stavby (způsobilým výdajem je přípojka realizovaná i mimo pozemek hlavní stavby, pokud je tato přípojka součástí projektové dokumentace a souvisí s realizovaným projektem),
 • demolice původního objektu a budov na pozemku objektu, jejichž odstranění souvisí s realizací projektu; demolice nemůže být jedinou aktivitou projektu a předchází výstavbě stavby,
 • pořízení systémů protipožární ochrany; pořízení bezpečnostních prvků a zařízení, osvětlení, elektronického a mechanického zabezpečení (např. elektronické zabezpečení vstupu do budovy),
 • výdaje vázané na energetické úspory: 
  • stavební práce, dodávky a služby spojené se zlepšováním energetických vlastností obálky budov,
  • stavební práce, dodávky a služby spojené s dalšími opatřeními majícími prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy nebo zlepšení kvality vnitřního prostředí,
  • stavební práce, dodávky a služby spojené s realizací systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla,
  • stavební práce, dodávky a služby spojené s realizací fotovoltaických systémů,
 • stavební práce, dodávky a služby spojené s výměnou zdroje využívajícího fosilní paliva nebo elektrickou energii za účinné zdroje využívající:
  • biomasu
  • tepelná čerpadla
  • kondenzační kotle na zemní plyn 
  • zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla nebo chladu využívající obnovitelné zdroje nebo zemní plyn
  • fototermické solární systémy
 • stavební práce, dodávky a služby spojené s realizací systémů využívajících odpadní teplo,
 • stavební práce, dodávky a služby spojené s výstavbou a rekonstrukcí teplovodní otopné soustavy.

Vedlejšími způsobilými výdaji jsou:

 • pořízení služeb bezprostředně souvisejících s realizací projektu (příprava a zpracování žádosti o podporu a poradenství s tím spojené, výdaje na realizaci a řízení projektu po dobu realizace, příprava a realizace zadávacích a výběrových řízení, zpracování studie proveditelnosti),
 • projektová dokumentace stavby, EIA (kde je relevantní), posudek energetické náročnosti, energetický audit, výdaje na vyhotovení znaleckého posudku,
 • zabezpečení výstavby (technický dozor investora, BOZP, autorský dozor),
 • výdaje na povinnou publicitu,
 • pořízení alternativních výukových prostor např. jurty, zahradní domky, pergoly, které budou umístěny v areálu zařízení,
 • pořízení základního vybavení dětské skupiny, pořízení herních prvků, pořízení vybavení pro zajištění provozu zařízení s odůvodněnou vazbou na aktivity sloužící pro dětské skupiny (dlouhodobý a krátkodobý hmotný a nehmotný majetek, např. kuchyň),
 • úpravy venkovního prostranství v areálu (např. chodníky, bezbariérový vstup do objektu, přístupové cesty v areálu zařízení), související s realizací projektu a přístřešky nevyžadující stavební povolení,
 • veškeré další výdaje, které jsou nezbytné k naplnění cíle projektu a které nespadají do kategorie nezpůsobilých výdajů,
 • vybudování parkovacích stání v rámci areálu nezbytných pro provoz zařízení.

Vedlejší způsobilé výdaje jsou způsobilé pouze za předpokladu realizace aktivit vymezených v hlavních způsobilých výdajích a nesmí přesáhnout 20 % celkových způsobilých výdajů.

Výše dotace

 • Výše podpory: 100 %
 • Dotace na projekt je poskytována ve výši 1 mil. – 25 mil. Kč vč. DPH
 • Výzva je průběžná
 • Dotace je vyplácena formou ex-post, tedy zpětně
 • DPH není způsobilým výdajem v případě výdajů za nákup nemovitosti

Oprávněný žadatel

 • Obec, městys, město, statutární město, městský obvod, městská část
 • Dobrovolný svazek obcí
 • Příspěvková organizace územního samosprávného celku

Další podmínky

 • Uznatelné náklady vznikají od 1. 2. 2020.
 • V případě výstavby a rekonstrukce infrastruktury za účelem zřízení dětské skupiny je udržitelnost stanovena celkem na 10 let, přičemž prvních 5 let je povinnost provozovat nově vybudovanou dětskou skupinu a v následujících 5 letech je možné tento provoz změnit na jiný typ služby sloužící občanům (např. oblast sociálních služeb, vzdělávání apod.).

Máte zájem o dotaci?

Využijte bezplatné konzultace a nechte nám na Vás kontakt. Vše s Vámi prodiskutujeme k Vaší plné spokojenosti.