Chodníky

Dotace je zaměřena na výstavbu a rekonstrukci chodníků v obcích.

Obrázek k Chodníky
Výše podpory: 85 % Maximální dotace: 30 mil. Kč Výše spoluúčasti: 15 %
 

Příjem žádostí:do 06.10.2023

Dotační orgán:IROP

Typ financování:Průběžné

Druh výzvy: Jednokolová

Základní informace

Účelem projektu v této výzvě je výstavba, modernizace, rekonstrukce nebo stavební úpravy komunikace pro pěší či komunikace pro cyklisty.

Cílem projektu v této výzvě je zajištění kontinuálního provozu nově postavené, zmodernizované, zrekonstruované nebo stavebně upravené komunikace pro pěší či komunikace pro cyklisty od data ukončení realizace projektu.

Dotaci je možné žádat pouze na úseky pozemní komunikace s intenzitou motorové dopravy přesahující 1000 vozidel za den.

Na co lze žádat dotaci

 • výstavba, modernizace a rekonstrukce komunikací pro pěší v trase nebo v křížení pozemní komunikace s vysokou intenzitou dopravy
 • zvyšování bezpečnosti nemotorové dopravy stavebními úpravami komunikací pro pěší a pro cyklisty a instalací prvků zklidňujících dopravu v nehodových lokalitách

Kdo může dotaci získat

 • Kraje
 • Obce
 • Dobrovolné svazky obcí
 • Organizace zřizované nebo zakládané kraji
 • Organizace zřizované nebo zakládané obcemi
 • Organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí
 • Ředitelství silnic a dálnic ČR

Jaká je výše dotace

Výše dotace je maximálně 85 % 

 • minimální výše dotace: 3 000 000 Kč
 • maximální výše dotace: 30 000 000 Kč

Přílohy k žádosti

 • Zadávací a výběrová řízení
 • Doklad prokazující povolení umístění stavby v území dle stavebního zákona
 • Doklad prokazující povolení k realizaci stavebního záměru dle stavebního zákona
 • Projektová dokumentace
 • Položkový rozpočet
 • Doklad o vedení bankovního účtu
 • Zpráva o provedení auditu bezpečnosti pozemní komunikace

Máte zájem o dotaci?

Využijte bezplatné konzultace a nechte nám na Vás kontakt. Vše s Vámi prodiskutujeme k Vaší plné spokojenosti.