Domovní čistírny odpadních vod

SFŽP připravil pro obce dotaci na podporu kvalitnějšího nakládání s odpadními vodami pomocí domovních čistíren odpadních vod. Dotace je určena výhradně pro obce, kde není z technického či ekonomického hlediska možné připojit nemovitosti ke stokové síti zakončené ČOV.

Obrázek k Domovní čistírny odpadních vod
Výše podpory: 80 % Maximální dotace: 300 000 Kč Výše spoluúčasti: 20 %
 

Příjem žádostí:do 31.12.2023

Dotační orgán:SFŽP

Typ financování:průběžné

Druh výzvy: průběžná

Základní informace

Cílem výzvy je prevence či omezení znečištění povrchových a podzemních vod z komunálních zdrojů prostřednictvím realizace soustav DČOV do kapacity 50 EO, a to v oblastech, kde není z technického či ekonomického hlediska výhledová možnost připojení nemovitostí ke stokové síti zakončené ČOV.

Na co lze žádat dotaci

 • Nákup zařízení DČOV
 • Instalaci a zprovoznění zařízení
  • Realizace souvisejících stavebních prací a dodávek nezbytných pro instalaci a zprovoznění DČOV (např. zemní práce, přívod odpadní vody2, odtok vyčištěné odpadní vody do recipientu, opatření pro vsakování vyčištěných odpadních vod, vybudování přípojky elektrické energie pro zařízení DČOV včetně příslušného jištění a případného samostatného měření, akumulační nádrž na vyčištěnou odpadní vodu)
  • Monitorovací zařízení a přímo související technologie (vč. například centrálního informačního systému)
  • Proškolení odborně kvalifikované osoby a jednotlivých uživatelů DČOV
 • Vedlejší výdaje projektu, maximálně však do 10 % z celkových způsobilých výdajů.
  • Odborného posudku ve smyslu § 4 odst. 3 zákona ČNR č. 388/1991 Sb., resp. čl. 4 odst. 2 směrnice MŽP č. 4/2015
  • Hydrogeologického posudku – v případě vypouštění odpadních vod do vod podzemních
  • Projektové dokumentace
  • Zadávací dokumentace
  • Technického a autorského dozoru
 • Publicitu projektu dle čl. 15 této výzvy, maximálně však 5 tis. Kč

Kdo může dotaci získat

 • obce

Jaká je výše dotace

 • Výše podpory: až 80 %
 • Výše dotace:
  • při kapacitě DČOV 1-15 EO: 150 tis. Kč
  • při kapacitě DČOV 16-50 EO: 300 tis. Kč

Máte zájem o dotaci?

Využijte bezplatné konzultace a nechte nám na Vás kontakt. Vše s Vámi prodiskutujeme k Vaší plné spokojenosti.