Fotovoltaika pro malé obce

Dotace je určena na podporu výstavby fotovoltaických elektráren na střechy a přístřešky budov, a to včetně baterií, souvisejících rekonstrukcí střech, vnitřních rozvodů a systémů na řízení spotřeby energie.

Obrázek k Fotovoltaika pro malé obce
Výše podpory:75 % Maximální dotace:10 mil. Kč Výše spoluúčasti:25 %
 

Příjem žádostí:do 31.10.2024

Dotační orgán:SFŽP

Typ financování:ex-post

Druh výzvy: jednokolová

Základní informace

Dotace je určena na vybudování fotovoltaických elektráren v obcích do 3 000 obyvatel s jedním nebo více předávací místy instalovanými na budovách, či jiné infrastruktuře, včetně přístřešků (např. pro automobily, stavební techniku, skladování materiálu atp.) vlastněných žadatelem a umístěných na území obce žadatele. Dále je podpora určena na nákup baterie na akumulaci vyrobené elektřiny

Na co lze žádat dotaci

 • Fotovoltaické elektrárny s jedním nebo více předávacími místy do DS/PS.
 • Systémy bateriové akumulace vyrobené elektřiny
 • Vynucené investice do renovací konstrukcí střech, na kterých budou instalovány FVE, a do modernizace elektroinstalace v budovách s nově instalovanými FVE.
 • Zavedení energetického managementu včetně řídícího softwaru a měřících a řídících prvků pro optimalizaci výroby a spotřeby energie, projektová příprava a činnost odborného technického a autorského dozoru a BOZP.

Kdo může o dotaci žádat

 • Obce (do 3 000 obyvatel k 1.1.2023 dle ČSÚ)

Jaká je výše dotace

 • Výše podpory: až 75 %
 • Maximální výše dotace: není předem definováno. Celková výše dotace se určuje dle výkonu FVE, baterie a výkonnosti systému na řízení spotřeby energie

Hlavní podmínky poskytnutí dotace

 • Podporovány budou pouze výrobny umístěné na střešní konstrukci nebo na obvodové zdi budovy (v případech, kdy z technických důvodů není možné umístit FVE přímo na budovu, je možné řešit vyjímkou)
 • Na budovách, na kterých je FVE nainstalováno, musí být spotřebováno alespoň 80 % vyrobené elektřiny z nově instalované FVE za rok.
 • Kapacita akumulace nesmí přesáhnout výkon FVE.

Časté dotazy

Do kdy musí být projekt realizován?

 • Podpořené projekty musí být realizovány nejpozději do 3 let od vydání rozhodnutí.

Na naši budovu nelze FVE umístit, můžeme i tak žádat?

 • Ano, v takových případech je možné FVE umístit na zpevněnou plochu v těsné blízkosti budovy, která bude většinu energie spotřebovávat.

Jaké jsou způsobilé výdaje?

 • Přímé realizační výdaje bezprostředně související s předmětem podpory
 • Projektová příprava – studie stavebně-technologického řešení
 • Energetické posouzení, projektová dokumentace v požadovaném rozsahu
 • Zadávací dokumentace k veřejné zakázce
 • Činnosti odborného, technického, autorského dozoru
 • BOZP Vícepráce – pouze do výše méněprací
 • Propagační opatření DPH – pouze v případě, že žadatel nemá nárok na odpočet DPH

Máte zájem o dotaci?

Využijte bezplatné konzultace a nechte nám na Vás kontakt. Vše s Vámi prodiskutujeme k Vaší plné spokojenosti.