Příprava projektové dokumentace bytových domů

Dotace 100 % pro obce na zpracování projektové přípravy pro budoucí výstavbu bytových domů formou nájemního bydlení.

Obrázek k Příprava projektové dokumentace bytových domů
Výše podpory: 100 % Maximální dotace: 10 mil. Kč Kč Výše spoluúčasti: 0 %
 

Příjem žádostí:do 30.06.2024

Dotační orgán:MMR

Typ financování:ex-post

Druh výzvy: průběžná

Základní informace

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo výzvu, která obcím a krajům pomůže s přípravou projektové dokumentace na výstavbu nebo rekonstrukci bytových domů. Cílem výzvy je podpořit přípravu projektové dokumentace na výstavbu či rekonstrukci bytových domů.

Finanční podpora pomůže obcím připravit a dokončit projekty až do fáze vyhlášení soutěže na zhotovitele.

Dotace se vztahuje výhradně na prostory sloužící k bydlení. Stavba může zahrnovat také nebytové prostory pro komerční účely, ale ty mohou tvořit pouze max. 20 % celkové podlahové plochy stavby.

Podporované aktivity: 

 • Pořízení projektové dokumentace, např. architektonická studie, projekt pro územní rozhodnutí, pro stavební povolení (DSP), pro provedení stavby pro novostavby i rekonstrukce potřebných pro realizaci projektů souladných s cíli EU (DSPS)
 • Příprava soutěžní dokumentace pro realizaci staveb
 • Studie stavebně technologického řešení
 • Studie proveditelnosti souladné s cíli EU a předmětem podpory
 • Vedení a pořízení dokumentace v BIM
 • Realizace architektonické soutěže
 • Příprava smluv typu PPP a EPC

Výše dotace

 • Minimální výše dotace: 500 tis. Kč
 • Maximální výše dotace: 10 mil. Kč
 • Výzva je průběžná. 
 • Dotace je vyplácena formou ex-post, tedy zpětně. 
 • DPH není uznatelným výdajem. 

Kdo může dotaci získat

 • obce
 • organizace zřizované a zakládané obcemi; založené organizace musí být ve 100% vlastnictví dané obce;
 • hlavní město Praha a jím zřízené a založené organizace; založené organizace musí být ve 100% vlastnictví hlavního města Prahy
 • městské části hlavního města Prahy a jimi zřízené a založené organizace; založené organizace musí být ve 100% vlastnictví dané městské části
 • kraje
 • organizace zřízené a zakládané krajem; založené organizace musí být ve 100% vlastnictví daného kraje;
 • organizační složky státu;
 • příspěvkové organizace složek státu;
 • církve a náboženské společnosti

Další podmínky

 • V případě, že je předmětem podpory / výstupem projektu dokumentace k územnímu řízení, nebo dokumentace pro stavební povolení, nebo projekt pro výběr zhotovitele vč. realizačního projektu, nebo projektová příprava PPP, nebo projektová příprava EPC, do 10 let od ukončení realizace projektu proběhne realizace výstavby/rekonstrukce (získání kolaudačního rozhodnutí/souhlasu) na základě podpořeného výstupu.
 • Realizace projektu může být zahájena nejdříve od 1. 1. 2023 a musí být ukončena do 1. 6. 2026.

Máte zájem o dotaci?

Využijte bezplatné konzultace a nechte nám na Vás kontakt. Vše s Vámi prodiskutujeme k Vaší plné spokojenosti.