Rekonstrukce veřejných budov

Dotace na rekonstrukce, modernizace, přestavby a přístavby veřejných budov, které jsou využívané a jejichž provoz je plně hrazen z obecního rozpočtu.

Obrázek k Rekonstrukce veřejných budov
Výše podpory: 80 % Maximální dotace: 10 mil. Kč Výše spoluúčasti: 20 %
 

Příjem žádostí:do 31.03.2025

Dotační orgán:MMR

Typ financování:ex-post

Druh výzvy: jednokolová

Dotační výzva zatím nebyla zveřejněna. Informace uvedené níže vycházejí z výzvy z roku 2023, mají tedy pouze informativní charakter. Výzva pro rok 2025 ještě nebyla zveřejněna.

Základní informace

Dotace je zaměřena na obnovu (rekonstrukce, modernizace, přestavba, přístavba) veřejných budov, jejichž provoz je plně hrazen z obecního rozpočtu.

Podporované aktivity

Dotace se týka níže zmíněných budov: 

 • kulturní domy
 • obecní domy
 • budovy se sídlem obecních úřadů
 • multifunkční domy
 • školní budovy (cílem projektu není navýšit kapacitu) apod.

Budova (a to ani její jakákoliv část) nesmí být komerčně využívána a nesmí sloužit k provozování ekonomické činnosti. Komerční využití, které je zpoplatněno, může tvořit maximálně 20 % celkové kapacity (časové, dispoziční apod.).

Uznatelné náklady:

 • Přestavba, přístavba, rekonstrukce střechy (střešní konstrukce, krytina atp.), a to bez prvků vedoucích k energetickým úsporám.
 • Vnitřní rekonstrukce nebo vnitřní modernizace veřejné budovy, včetně případného:
  • zateplení obvodových stěn, zateplení střechy, výměny oken (včetně střešních oken) a dveří, rekonstrukce střechy/střešního pláště včetně zateplení, rekonstrukce fasády (tzv. obálka budovy)
  • výměny kotle včetně otopné soustavy. 

Náklady na zateplení obálky budovy, střechy, výměny oken, rekonstrukce fasády a výměnu kotle mohou tvořit maximálně 40 % z celkových uznatelných nákladů akce. Tyto náklady nemohou být samostatně předmětem žádosti.

Nebudou podporovány akce zaměřené na obnovu budov zázemí technických služeb, budovy/objekty sakrálních staveb, informačních center, obřadních či výstavních síní, budov sloužících pro volnočasové aktivity dětí a mládeže (domy dětí a mládeže, základní umělecké školy, klubovny apod.), pro služby (lékařská a sociální péče, prodejny, poštovní služby atp.), pro zázemí sportovišť a dalších výše neuvedených.

Oprávněný žadatel

 • Obec s maximálním počtem obyvatel 3 000 ke dni 1. 1. 2025
 • Zvýhodněny budou obce z hospodářsky a sociálně ohrožených území.
 • Nejvíce pak budou zvýhodněny obce do 199 obyvatel z HSOÚ. 

Jaká je výše dotace

 • Výše podpory: až 80 %
 • Maximální výše dotace: 10 000 000 Kč

Podmínky poskytnutí dotace

 • Obec musí mít zpracovaný a zastupitelstvem schválený strategický rozvojový dokument. Strategický rozvojový dokument musí být platný k datu podání žádosti o dotaci a současně po dobu realizace akce.
 • Výstupy nesmí být komerčně využívány a sloužit k provozování ekonomické činnosti. Komerční využití, které je zpoplatněno, může tvořit maximálně 20% celkové kapacity (časové, dispoziční apod.)

Časté dotazy

Co potřebuji k žádosti?

 • doklad o vlastnictví majetku
 • předpokládaný rozpočet akce členěný dle věcných položek
 • usnesení a zápis zastupitelstva, případně rady se schválením podání žádosti o dotaci
 • barevná fotodokumentace aktuálního stavu (min 10 snímků)
 • harmonogram stavebních a administrativních činností souvisejících s realizací akce
 • průvodní zpráva a souhrnná technická zpráva - je-li vyžadována projektová dokumentace
 • technický popis záměru, ze kterého je jednoznačně zřejmé technické provedení záměru včetně umístění s označením dotčených pozemků, v případě, že není vyžadována projektová dokumentace
 • pravomocný doklad, který opravňuje stavbu realizovat nebo finální žádost předloženou na stavební úřad

Máte zájem o dotaci?

Využijte bezplatné konzultace a nechte nám na Vás kontakt. Vše s Vámi prodiskutujeme k Vaší plné spokojenosti.