Sportoviště

Dotace pro obce a města na vybudování a rekonstrukci sportovišť, včetně jejich zázemí.

Obrázek k Sportoviště
Výše podpory: 80 % Maximální dotace: 800 tis. Kč Výše spoluúčasti: 20 %
 

Příjem žádostí:do 30.09.2024

Dotační orgán:Národní sportovní agentura

Typ financování:ex-ante

Druh výzvy: průběžná

Základní informace

Národní sportovní agentura (NSA) opět vyhlásí oblíbenou dotační výzvu Kabina, která je zaměřena výhradně na malé obce do 3 000 obyvatel a na modernizaci či vybudování sportovní infrastruktury. 

Podporované aktivity

 • výstavba nových sportovních zařízení včetně jejich zázemí
 • technické zhodnocení (modernizace, rekonstrukce) sportovních zařízení vč. jejich zázemí - např. oplocení, osvětlení areálu, zavlažování apod.
 • vybudování bezbariérových přístupů do sportovních zařízení

Oprávněný žadatel

 • Obce do 3 000 obyvatel
 • Svazky obcí
 • Kraje
 • Příspěvkové organizace obcí
 • Příspěvkové organizace krajů
 • Spolky
 • Školské právnické osoby
 • Obchodní společnosti 100 % vlastněné obcemi

Žadatel může čerpat dotaci v rámci katastrálního území v období 2021 – 2025 pouze jednou.

Výše dotace

 • Výše dotace je maximálně 80 % 
 • minimální výše dotace: 100 000 Kč
 • maximální výše dotace: 800 000 Kč

Uznatelné náklady

Za způsobilé výdaje se v rámci programu považují výdaje, které prokazatelně souvisí s předmětem vyhlášené výzvy programu. Konkrétně jde o: 

 • projektové a přípravné činnosti
 • autorský dozor, technický dozor investora a služby koordinátora BOZP
 • posudek autorizované osoby o přiměřenosti výdajů a posudky soudních znalců apod.
 • nákup pozemku
 • výdaje na zřízení věcného břemene
 • stavební práce úzce související s realizací akce
 • výdaje na prvotní publicitu

Přílohy k žádosti

 • Investiční záměr
 • Předpokládaný harmonogram
 • Rozpočet akce
 • Usnesení zastupitelstva se souhlasem s podáním žádosti o dotaci
 • Potvrzení o vedení bankovního účtu
 • Čestné prohlášení o DPH
 • Výpis z KN
 • Fotodokumentace stávajícího stavu
 • Aktualizovaný plán sportu

Máte zájem o dotaci?

Využijte bezplatné konzultace a nechte nám na Vás kontakt. Vše s Vámi prodiskutujeme k Vaší plné spokojenosti.