Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků

Dotace je zaměřena na podporu údržby a obnovy stávajících památných staveb a objektů kulturně-historických hodnot (včetně kulturních památek) v extravilánu i intravilánu obcí do 5 000 obyvatel

Obrázek k Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků
Výše podpory:70 % Maximální dotace:300 000 Kč Výše spoluúčasti:30 %
 

Příjem žádostí:do 22.02.2023

Dotační orgán:MZe

Typ financování:ex-ante

Druh výzvy: Jednokolová

Základní informace

Dotační program svým charakterem přispívá k trvalé udržitelnosti kulturních a venkovských prvků, čímž podněcuje tvorbu podmínek k odpovědnému využívání kulturních a venkovských prvků, rozvoji obcí a zvyšování hodnoty území a kvality kulturního a společenského života na venkově

Na co lze žádat dotaci

Jedná se o typ objektu:

 • kaple (kaplička),
 • křížová cesta,
 • zvonička,
 • boží muka,
 • smírčí a jiné kříže,
 • exteriérové sochy a sousoší,
 • hřbitovy a hřbitovní zdi.

Předmět dotace musí být zpřístupněný veřejnosti a nesmí sloužit k podnikatelské činnosti.

Součástí projektu mohou být i terénní úpravy v bezprostředním okolí obnovovaného nebo upravovaného objektu. Za způsobilé lze považovat výdaje na terénní úpravy ve vzdálenosti max. 3 m od obnovovaného nebo upravovaného objektu vedoucí k uvedení do původního stavu, a to ve výši max. 10 % předpokládaných způsobilých výdajů na samotný objekt, max. však ve výši 40 000 Kč.

Kdo může dotaci získat

 • V obci do 2 000 obyvatel
  • obec
  • spolky
  • zájmová sdružení právnických osob
  • vlastník objektu
  • vlastník nebo uživatel pozemku na němž objekt stojí
 • V obci od 2 001 do 5 000 obyvatel
  • obec - předmět dotace se musí nacházet v místní části, která má nejvýše 500 obyvatel a splňuje podmínky podle zákona o obcích pro zřízení osadního výboru
  • spolky
  • zájmová sdružení právnických osob
  • vlastník objektu
  • vlastník nebo uživatel pozemku na němž objekt stojí

Jaká je výše dotace

Výše dotace je maximálně 70 % skutečně vynaložených, způsobilých výdajů

 • minimální výše dotace: 15 000 Kč
 • maximální výše dotace: 300 000 Kč

Přílohy k žádosti

 • Položkový rozpočet
 • Barevná fotodokumentace výchozího stavu
 • Stavebního povolení nebo ohlášení stavby
 • Projektovou dokumentaci, případně žádost o stavební řízení - podléháli projekt stavebnímu řízení. V takovém případě potvrzení stavebního úřadu o tom, že projekt/část projektu nepodléhá stavebnímu řízení.
 • Výpis z katastru nemovitostí (v případě, že žadatel není vlastníkem objektu, doloží souhlas vlastníka objektu/pozemku s údržbou a obnovou předmětu dotace 
 • Doklad o zřízení bankovního účtu
 • Čestné prohlášení o počtu obyvatel k 1. 1. 2022 v dané místní části (pouze v případě obce s počtem obyvatel 2 001 - 5 000)
 • V případě zhotovení věrné repliky části předmětu dotace fotografickou či jinou dokumentaci dokládající původní stav 
 • Odborný posudek pro havarijní stav (není povinnou přílohou) - pro uplatnění preferenčního kritéria

Máte zájem o dotaci?

Využijte bezplatné konzultace a nechte nám na Vás kontakt. Vše s Vámi prodiskutujeme k Vaší plné spokojenosti.