Udržitelné nakládání s odpady

Dotace až 85 % pro obce a městské části na sběrné dvory či systémy pro separaci, sběr a svoz.

Obrázek k Udržitelné nakládání s odpady
Výše podpory: 85 % Maximální dotace: bez omezení Kč Výše spoluúčasti: 15 %
 

Příjem žádostí:do 30.06.2023

Dotační orgán:OPŽP

Typ financování:ex-post

Druh výzvy: průběžná

Základní informace

Výzva je zaměřena na následující aktivity:

 • Výstavba a modernizace sběrných dvorů (s navýšením kapacity)
 • Systémy pro separaci/oddělený sběr a svoz s navýšením kapacity komunálního odpadu a odpadu podobného komunálnímu odpadu (sběr biologicky rozložitelných komunálních odpadů (BRKO), plastů, papíru, skla, kovů, textilu, objemného odpadu a nápojových kartonů
 • Domácí kompostéry
 • Re-use centra
 • Pořízení opakovaně použitelného nádobí a obalů
 • Budování zařízení pro úpravu a zpracování čistírenských odpadních kalů z čistíren odpadních vod
 • Výstavba a modernizace zařízení pro materiálové využití odpadů

Kdo může dotaci získat

 • obce a města
 • svazky obcí
 • kraje
 • městské části
 • městské části hl. města Prahy
 • ostatní veřejnoprávní subjekty
 • obchodní korporace vlastněné ze 100 % městy a ostatními veřejnoprávními subjekty

Hlavní podmínky poskytnutí dotace

K žadosti (dle typu) je třeba doložit: 

 • Územní rozhodnutí, územní souhlas nebo stavební rozhodnutí (nebo prohlášení SÚ, že není vyžadováno)
 • Projektová dokumentace v úrovni pro stavební povolení (nebo provádění stavby).

Máte zájem o dotaci?

Využijte bezplatné konzultace a nechte nám na Vás kontakt. Vše s Vámi prodiskutujeme k Vaší plné spokojenosti.