Úsporné projekty veřejných budov

Dotace je zaměřena na komplexní podporu revitalizace budov veřejného sektoru s cílem snížení konečné spotřeby energie a úspory primární energie z neobnovitelných zdrojů. Příjem žádostí začne 3. dubna 2023.

Obrázek k Úsporné projekty veřejných budov
Výše podpory: 80 % Maximální dotace: 99 mil. Kč Výše spoluúčasti: 20 %
 

Příjem žádostí:do 01.03.2024

Dotační orgán:OPŽP

Typ financování:Průběžné

Druh výzvy: Jednokolová

Základní informace

OPŽP přináší dotační výzvu zaměřenou na podporu komplexních projektů s cílem snížení energetické náročnosti věřejných budov. 

Výzva je rozdělena na tzv. Méně rozvinuté regiony (MRR) a Přechodové regiony (PR). Oba tyto regiony mají každý alokaci 2,5 mld. Kč. 

Méně rozvinuté regiony (MRR): 

 • Karlovarský, Ústecký, Liberecký, Královéhradecký, Pardubický, Olomoucký, Moravskoslezský a Zlínský kraj

Přechodové regiony (PR):

 • Středočeský, Jihočeský, Plzeňský, Jihomoravský kraj a kraj Vysočina.

Na co lze žádat dotaci

 • Komplexní, či návazné stavební úpravy budov vedoucí ke zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budovy (např. zateplení obálky budovy, výměna oken a dveří apod.)
 • Systémy využívající odpadní teplo.
 • Systémy nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla.
 • Rekonstrukce otopné soustavy.
 • Ostatní opatření vedoucí ke snížení energetické náročnosti budovy ve všech aspektech jejího provozu např.:
  • zavedení energetického managementu, včetně řídícího softwaru a měřících a řídících prvků pro optimalizaci výroby a spotřeby energie;
  • rekonstrukce předávacích stanic tepla;
  • rekonstrukce teplovodních rozvodů v rámci areálových škol, nemocnic apod. s jednou centrální kotelnou.
 • Modernizace vnitřního osvětlení.
 • Opatření k eliminaci negativních akustických jevů.
 • Vnější stínící prvky.
 • Technologie pro akumulaci, úpravu a rozvod šedých a srážkových vod v budovách za účelem splachování, zálivky, praní a dalších relevantních užití.
 • Výměna zdroje pro vytápění, chlazení nebo přípravu teplé vody využívajícího fosilní paliva nebo elektrickou energii za:
  • tepelné čerpadlo,
  • kotel na biomasu,
  • zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla či chladu využívající OZE.
 • Součástí projektu může být i rekonstrukce otopné soustavy.
 • Instalace solárně – termických systémů.
 • Instalace fotovoltaických systémů.

Kdo může dotaci získat

 • obce, městské části, kraje, dobrovolné svazky obcí, veřejnoprávní instituce,
 • příspěvkové organizace zřízení OSS a ÚSC,
 • organizační složky státu,
 • výzkumné instituce, školy, nadace, spolky, obecně prospěšné společnosti, církve,
 • státní podniky,
 • obchodní společnosti vlastněné ze 100 % veřejným subjektem.

Jaká je výše dotace

Výše dotace je pro jednotlivá opatření odlišná. Podpora je poskytována prostřednictvím tzv. jednotkových nákladů. 

Přílohy k žádosti

 • Studie stavebně-technického řešení / Projektová dokumentace (min. v úrovni DSP)
 • Energetický posudek
 • Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB)
 • Odborný posudek

Máte zájem o dotaci?

Využijte bezplatné konzultace a nechte nám na Vás kontakt. Vše s Vámi prodiskutujeme k Vaší plné spokojenosti.