Na obnovu brownfieldů je připraveno 3,3 mld. Kč

Obce a města 09.12.2022
Na obnovu brownfieldů je připraveno 3,3 mld. Kč

Na začátek roku 2023 je připraveno celkem 3,3 mld. Kč na obnovu brownfieldů, či jejich demolici a následnou výstavbu. Výzva Revitalizace brownfieldů z Národního plánu obnovy bude vyhlášena v únoru 2023 a došlo k těmto zásadním změnám: 

Výzva bude obsahovat tyto komponenty: 

  • 2.8.1 Investiční podpora regenerace specifických brownfieldů (2, 030 mld. Kč)
  • 2.8.2 Investiční podpora regenerace brownfieldů ve vlastnictví obcí a krajů pro nepodnikatelské využití (800 mil. Kč)
  • 2.8.3 Investiční podpora regenerace brownfieldů ve vlastnictví obcí a krajů pro podnikatelské využití (500 mil. Kč)

Vyhlášení výzvy je plánováno na únor 2023

Největší alokaci má komponenta 2.8.1 Investiční podpora regenerace specifických brownfieldů (2, 030 mld. Kč) . Specifický brownfield je definován velmi jednoduše, jako brownfield u kterého žadatel žádá o podporu větší než 50 mil. Kč.Celá komponenta 2.8.1 má dva základní usměry podpory a to demolici a novou energeticky úspornou výstavbu, u které je uznatelnost nákladů až 100 % a/nebo energeticky úspornou rekonstrukci, kde ovšem musí celkem 90 % uznatelných nákladů nějak souviset s energetickou úsporou, typicky půjde o zateplení, novou střechu, systém vytápění a ohřevu vody, hospodaření se šedou vodou, případně nové zdroje (solární panely, tepelné čerpadlo atp.). Podpořeny mohou být i kombinované komplexní projekty, které zahrnují demolici, výstavbu i rekonstrukci v jednom areálu. Zároveň na úrovni celé komponenty 2.8.1 je nutné dosáhnout souhrnného podílu 70 % rekonstrukce a 30 % demolice a nové výstavby z celkových proplacených nákladů.

U komponenty 2.8.2 Investiční podpora regenerace brownfieldů ve vlastnictví obcí a krajů pro nepodnikatelské využití (800 mil. Kč) již z názvu plyne, že podmínkou je vlastnictví celého objektu (pozemek i stavby) obcí nebo krajem a za nepodnikatelské využítí je jako hranice považováno maximálně 20 % plošného nebo časového provozního zatížení pro komerční účely. Obecně se bude jednat v převážné většině o občanské vybavení. Oproti národnímu programu revitalizace financovanému ze státního rozpočtu se počítá u komponent MMR i s podporou zdravotnických zařízení.Tato komponenta má stejně jako v případě speficických brownfieldů dvě části, přičemž k energeticky úsporným rekonstrukcím se tentokrát přidávají nikoli demolice a nová výstavba, ale demolice a následné založení tzv. „přírodního úložiště uhlíku“. Jde o zalesnění dle lesních hospodářských plánů nejbližší lokality pro projekty umístěné v extravilánu obce. U projektů v intravilánu obce je možné vysadit lesopark, ovšem vždy bez následného využití ve formě občanské vybavenosti. Rozdělení alokace bude 80 % na energeticky úsporné renovace a 20 % na přírodní úložiště uhlíku.

Třetí část 2.8.3 Investiční podpora regenerace brownfieldů ve vlastnictví obcí a krajů pro podnikatelské využití, kterou vlastní a napřímo administruje MPO. Pro tuto část je vyčleněno 500 mil. Kč. U projektů, které již mají stavební povolení, lze pro tento účel využít institutu „změny stavby před dokončením“. Do výzvy 2.8.3 se lze hlásit i bez stavebního povolení, ale úroveň přípravy projektu je součástí hodnocení a pochopitelně projekty s pokročilou přípravou či přímo zralé k výstavbě jsou bodově bonifikovány.  

Podstatné změny nebo informace k dotační výzvě: 

  • nutnost doporučení projektu ze strany Regionální stálé konference (pouze u komponenty 2.8.1)
  • nutnost ukončení projektů do konce roku 2025 (stačí podpis na protokolu o předání díla, kolaudace může proběhnout až v lednu či únoru 2026),
  • neuznatelnost DPH,
  • zpětná uznatelnost od 1. února 2020, kdy lze proplatit již probíhající revitalizace, 
  • stavební povolení (pouze u komponenty 2.8.1 a 2.8.2; u kompomenty 2.8.3 není stavební povolení podmínkou, ale projekty s pokročilou přípravou či přímo zralé k výstavbě jsou bodově bonifikovány)

Průběh příprav dotační výzvy sledujeme a budeme o něm pravidelně informovat.